Prijava nepravilnosti

POSTUPAK PRIJAVE NEPRAVILNOSTI:
1. DOSTAVA PRIJAVE IMENOVANOJ POVJERLJIVOJ OSOBI NA PROPISANOM OBRASCU, uz uputu na koji način se dostavlja povratna informacija u zakonskom roku.
2. PRIJAVA NEPRAVILNOSTI sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, nazivu poslodavca prijavitelja, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti koja se prijavljuje i datum prijave.
3. PRIJAVA se podnosi neposredno u pisanom obliku, usmeno izjavom na zapisnik, poštom ili putem elektroničke pošte na adresu povjerljive osobe
4. Ako prijava nema zakonom propisani sadržaj, prijavitelj nepravilnosti, biti će pozvan na dopunu, odnosno ispravak prijave. U slučaju da prijavitelj nepravilnosti ne postupi prema pozivu, onda će se postupiti kao da se radi o anonimnoj prijavi.
5. Prijavitelj nepravilnosti daje prethodni pristanak povjerljivoj osobi za proslijeđivanje podataka iz prijave voditelju ustrojstvene jedinice na koju se prijava nepravilnosti odnosi, uz obavijest ravnatelju Bolnice, radi sadržajnog ispitivanja postojanja nepravilnosti te utvrđivanja mogućnosti ispravka nepravilnosti.
6. Prijavitelj nepravilnosti daje prethodni pristanak povjerljivoj osobi koja u slučaju da se radi o nepravilnostima koje se odnose na proračunska sredstva i/ili sredstva iz fondova Europske unije prijavu proslijeđuje osobi zaduženoj za nepravilnosti.

POVJERLJIVA OSOBA:

Ivana Vlatko, iur.

tel.020/755-440

e-mail: ivana.vlatko@kalos.hr

OBRAZAC – Prijava nepravilnosti u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos

 

OBVEZE IMENOVANE POVJERLJIVE OSOBE:
– zaprima prijavu nepravilnosti,
– provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u roku od 60 (šezdeset) dana od zaprimanja prijave radi utvrđivanja postojanja nepravilnosti i mogućnosti njenog rješavanja,
– omogućava uvid u spis predmeta,
– vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama,
– prati i provodi primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti,
–  dužna je sudjelovati u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
– štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti,
– pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku,
– na zahtjev prijavitelja nepravilnosti obaviještava ga o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućava mu uvid u spis predmeta u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva,
– pisanim putem obaviještava prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka nakon njegova završetka,
– pisanim putem obaviještava pučkog pravobranitelja o zaprimljenoj prijavi u roku od 30 (trideset) dana od proteka roka za ispitivanje nepravilnosti s posebnim osvrtom jesu li prava prijavitelja nepravilnosti bila ugrožena te kako su bila zaštićena,
– prijavu o nepravilnosti proslijeđuje nadležnim tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s Bolnicom,
– vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama,
– vodi očevidnik predmeta po zaprimljenim prijavama,
– čuva identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu,
– sastavlja godišnje izviješće o nepravilnostima u Bolnici te izviješćuje ravnateljicu Bolnice o istome,
– obavlja i druge poslove koji su joj dati u nadležnost propisima koji reguliraju unutarnje prijavljivanje nepravilnosti.

 

PRAVA PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI:
1. zaštita identiteta i podataka iz prijave
2. pravo na zaštitu u slučaju pretrpljenih štetnih radnji tj.stavljanja u nepovoljan položaj radi podnošenja prijave radi čega povjerljiva osoba odmah po saznanju istog obaviještava ravnatelja Bolnice kako bi se zaustavile ili otklonile štetne radnje prema prijavitelju
3. pravo na obavijest o tijeku i radnjama poduzetima u postupku uz omogućavanje uvida u spis predmeta u propisanom roku

Odluka o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos

Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe

Pravilnik o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Skip to content